Malmberg Waling Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich in hoofdzaak richt op de begeleiding van geschillen die zijn ontstaan tussen partijen die samenwerken in vennootschappen onder firma, maatschappen, joint ventures, contractuele allianties en dergelijke, op de ontvlechting daarvan via onderhandelingen en gerechtelijke procedures, maar ook op het opzetten en structureren van die samenwerkingsverbanden.

downloaded

Het succes van een samenwerkingsverband hangt voor een groot deel af van de houdbaarheid en toereikendheid van de gemaakte afspraken. Ons kantoor heeft een realistische visie op de kans dat er zich na verloop van tijd geschillen met uw partners zullen voordoen; vanuit die invalshoek kunnen wij u helpen uw toekomstige belangen veilig te stellen door goede afspraken te maken.

Wij kunnen u assisteren bij de onderhandelingen over het tot stand brengen van uw samenwerkingsverband. Soms op de achtergrond, niet zichtbaar voor uw wederpartij, soms op de voorgrond als uw adviseur of onderhandelaar. Door onze grote ervaring op dit terrein kunnen wij mogelijke geschilpunten signaleren; niet alleen geschilpunten in het heden, maar juist en vooral geschillen die kunnen opkomen als het samenwerkingsverband al wat langer bestaat. Wij kunnen u helpen daarop te anticiperen door regelingen in de contracten op te nemen die onnodige conflicten voorkomen en die zoveel mogelijk uw positie optimaliseren mocht het desondanks toch tot een geschil komen.

Vanuit onze grote kennis en ervaring kunnen wij u ook helpen bij het managen van eventuele geschillen die zich voordoen in de samenwerking en – zo nodig – procederen wij voor u over geschillen betreffende die samenwerking en de eventuele ontvlechting ervan.

Eventuele zich voordoende geschillen dienen vervolgens zo spoedig mogelijk te worden opgelost. Wij beschikken over diverse instrumenten om geschillen te managen en te de-escaleren, maar als het nodig is treden wij ook offensief en agressief op om uw belangen te behartigen. Dat pad slaan wij natuurlijk alleen met uw toestemming in en wij voeren daarbij steeds nauw overleg met u.

Share Button
Download PDF